CAT

BASES GARGAR 2023

– Convocatòria dirigida a artistes, grafiters/es, muralistes, il·lustradors/es i pintors/es.

– La participació en el Festival GARGAR està oberta a persones individuals i /o col·lectives.

– Ubicació: Poble de Penelles (41° 45′ 26.006″ N 0° 57′ 57.378″ E).

– El tema principal és el Món Rural. Vida de pagès, agricultura, flora, fauna, entorn…

– L’obra ha de ser apolítica i neutral.

– El festival serà el cap de setmana del 05, 06 i 07 de maig de 2023.

– Abans del divendres 10 de febrer de 2023 s’ha de presentar un esbós de l’obra en format jpg/pdf a través del formulari adjunt. També podeu posar-hi enllaços a web, FB o INST.

– En el cas que hi hagin més artistes inscrits que murs disponibles, una comissió formada per l’organització farà la selecció dels artistes convidats.

– Les intervencions es podran començar a preparar dies abans del festival a partir del 02 de Maig de 2023 (dependrà de la mida del mur, a concretar amb l’organització).

– L’artista accepta la cessió dels drets d’imatge de l’obra realitzada per la promoció del GARGAR Festival.

GARGAR Festival es farà càrrec dels materials i permisos necessaris, prèvia posada en comú amb els artistes.

– Els artistes seleccionats presentaran una breu descripció de la seva obra i trajectòria per complementar una guia i ruta que es realitzarà passat el festival.

– Un cop finalitzada la selecció, l’organització es posarà en contacte amb els artistes per resoldre qualsevol dubte i demanar el material necessari. Si l’assistència no fos possible per problemes de distància, ho farem via Skype.

– No podem pagar bitllets d’avió transoceànics.

– Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar-nos a: art@gargarfestival.com.

Moltes gràcies! Ens veiem a Penelles!

QUÈ OFERIM ALS ARTISTES PARTICIPANTS:

–  Desplaçament + allotjament + materials + dietes + promoció + bossa obsequis

ENG

GARGAR 2023 GUIDELINES

– Open call for artists, graffiti artists, muralists, illustrators and painters.

GARGAR Festival is open to individual and collective participants.

– Location: Town of Penelles (41° 45′ 26.006″ N 0° 57′ 57.378″ E).

– The main theme is Rural World. Life in the countryside, agriculture, flora, fauna, environment…

– Works must be politically and ideologically neutral.

– The festival will take place during 05th, 06th, and 07th of May 2023.

– Before friday 10th of February 2023 artists must provide a sketch of the work in jpg/pdf format through the registration form. Links to webs, FB or INST may also be attached.

– If there are more enrolled artists than available walls, a committee formed by organisers will select guest artists.

– Artists can start preparations before the beginning of the festival, from 02nd of May 2023 (depends the size of the wall, to be agreed upon by the organisers).

– Artists accept transfer of image rights of their works for the promotion of the GARGAR Festival.

GARGAR Festival will provide the required materials and permissions, after discussing with the artist.

– The selected artists will present a short description of their work and career to complement a guided tour which will take place after the festival.

– After selecting the guest artists, they will be contacted by the organisers to resolve queries and discuss the required materials. If attendance is not possible, this can be done via Skype.

– We can’t pay transoceanic fly tickets.

– If you have any further queries please do not hesitate to contact us: art@gargarfestival.com.

Thanks! See you in Penelles!

WHAT WE OFFER TO ARTISTS PARTICIPATING:

– Travel expenses + accommodation + materials + expenses + promotion + gift bag

ES

BASES GARGAR 2023

– Convocatoria dirigida a artistas, grafiteros/as, muralistas, ilustradores/as y pintores/as.

– La participación en el Festival GARGAR está abierta a personas individuales y /o colectivos.

– Ubicación: Pueblo de Penelles (41° 45′ 26.006″ N 0° 57′ 57.378″ E).

– El tema principal es el Mundo Rural. Su gente, agricultura, flora, fauna, entorno…

– La obra debe ser apolítica y neutral.

– El festival será el fin de semana del 05, 06 y 07 de Mayo 2023.

– Antes del viernes 10 de Febrero 2023 se debe presentar un boceto de la obra en formato jpg/pdf a través del formulario adjunto. También podéis añadir enlaces a web, FB o INST.

– En el caso de que haya más inscritos que muros disponibles, la organización hará la selección de los artistas invitados.

– Las intervenciones se empezaran unos días antes del festival (a partir del 02 de Mayo de 2023). Dependerá de la medida del muro (a concretar con la organización).

– Los artistas aceptan la cesión de los derechos de imagen de la obra realizada para la promoción del GARGAR Festival.

GARGAR Festival se encargará de los materiales y permisos necesarios.

– Los artistas seleccionados presentaran una breve descripción de su obra y trayectoria para complementar una guía y ruta que se realizará pasado el festival.

– Una vez hecha la selección, la organización se pondrá en contacto con los artistas para resolver dudas y pedir los materials necesarios. Si es necesario se hará via Skype.

– No podemos pagar billetes de avión transoceánicos.

– Si tenéis cualquier duda, podéis contactarnos: art@gargarfestival.com.

Muchas gracias! Nos vemos en Penelles!

QUE OFRECEMOS A LOS ARTISTAS PARTICIPANTES:

–  Desplazamientos + alojamiento + materiales + dietas + promoción + bolsa regalo

INSCRIU-TE / SIGN UP